Regulamin użytkownika indywidualnego portalu Wycieczkownik.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z portalu internetowego Wycieczkownik.pl (zwanego dalej Portalem), znajdującego się pod adresem internetowym www.wycieczkownik.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
1.2. Właścicielem portalu i usługodawcą jest Turigeo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-909, adres: ul. Sokratesa 9 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr 00004430512, NIP: 5213640157, REGON: 146394572 (zwana dalej Usługodawcą).
1.3. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest adres e-mail: poczta@turigeo.pl
1.4. Portal Wycieczkownik.pl (zwany dalej Portalem) jest portalem świadczącym usługi elektroniczne w postaci płatnego dostępu do zgromadzonych na portalu zasobów o charakterze geoturystycznym. Usługodawca umożliwia użytkownikom wymianę informacji, uwag i spostrzeżeń poprzez komentarze, a także zamieszczenie na Portalu własnych zbiorów m. in. zdjęć, opisów i tras wycieczek.
1.5. Użytkownikiem (zwanym dalej Użytkownikiem) jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uprzednim uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego, która przeszła proces rejestracji i posiada konto na portalu.

§ 2 Rejestracja na Portalu

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.wycieczkownik.pl , akceptację Regulaminu i Polityki prywatności. Rejestracji może dokonać osoba, która najpóźniej w dniu rejestracji ukończyła 13 lat, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1.5.
2.2. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych w ramach Portalu oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Turigeo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-909, adres: ul. Sokratesa 9 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr 00004430512, NIP: 5213640157, REGON: 146394572 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych w ramach portalu Wycieczkownik.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z poz. zm.).
2.3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpoczęcia świadczenia usług.
2.4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca oraz pozostałe podmioty wymienione w pkt 2.2. Regulaminu. Dane podane w trakcie rejestracji mogą być udostępniane pozostałym Użytkownikom na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
2.5. W wyniku rejestracji tworzone jest konto Użytkownika. Na koncie zapisane są wszystkie dane Użytkownika.
2.6. Użytkownik ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich samodzielnego uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług.
2.7. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na Portalu. Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych.

§ 3 Zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług

3.1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu wymagane jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie konta na Portalu.
3.2. Z chwilą akceptacji Regulaminu i zakończenia rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.3. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do serwisu o charakterze społecznościowym, będącego częścią Portalu, w ramach którego może zamieszczać na Portalu zdjęcia, komentarze, uzupełniać bazę o nowe obiekty geoturystyczne, a także wyznaczać własne trasy wycieczek wraz z ich opisami.
3.4. Usługodawca udostępnia odpłatnie Użytkownikom następujące zasoby zgromadzone na Portalu:
1) baza obiektów geoturystycznych, na poziomie pasjonat i profesjonalny
2) trasy turystyczne wytyczone w oparciu o ww. bazę danych,
3) opisy wyznaczonych szlaków,
4) przewodniki turystyczne w formacie elektronicznym.
3.5. Baza obiektów geoturystycznych prowadzona jest na trzech poziomach:
1) poziom popularny (POP) – opis zawierający podstawowe, ogólne informacje o danym obiekcie;
2) poziom pasjonat (PAS) – informacje dostępne w ramach poziomu popularnego oraz uzupełniający opis obiektu stworzony przez amatorów i fanów nauk o ziemi, studentów;
3) poziom profesjonalny (PRO) – informacje dostępne w ramach poziomu popularnego i poziomu pasjonat oraz rozszerzone i specjalistyczne opisy stworzone przez naukowców i znawców z danej dziedziny. Dotyczy wybranych obiektów.
3.6. Zasoby Portalu udostępniane są Użytkownikowi po opłaceniu abonamentu (instytucje) lub zakupieniu tzw. geopunktów (użytkownicy indywidualni).
3.7. Abonament uprawnia Użytkownika do dostępu do wszystkich zasobów zgromadzonych na Portalu na wybranym poziomie, przez określony czas.
3.8. Geopunkty mogą być wymieniane na dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Portalu. Użytkownik może sprawdzić liczbę posiadanych geopunktów, logując się na swoje konto.
3.9. Szczegółowa oferta świadczonych usług, ceny abonamentów i pakietów geopunktów, sposób dokonywania płatności, a także zasady, na jakich następuje wymiana zakupionych geopunktów na usługi określa Siatka Usług, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.10. Ceny zamieszczone w Siatce Usług są mogą być modyfikowane przez Usługodawcę na podstawie następujących kryteriów:
1) stażu Użytkownika,
2) aktywności Użytkownika,
3) innych wykupionych przez Użytkownika usług,
4) aktualnie obowiązujących promocji.
Zasady obniżania cen określane będą przez Usługodawcę każdorazowo w odrębnych regulaminach.
3.10. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usług będzie przesyłana na adres e-mail Użytkownika, podany przy rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail.

§ 4 Program punktowy - geopunkty

4.1. Usługodawca może przyznawać bezpłatnie Użytkownikom geopunkty, o których mowa w pkt 3.8. Regulaminu, w ramach programu punktowego, za aktywne uczestnictwo w poszerzaniu zasobów Portalu. Geopunkty przyznawane są po zaakceptowaniu przez Usługodawcę działań Użytkownika.
4.2. W programie punktowym mogą uczestniczyć wyłącznie Użytkownicy. Użytkownik przystępuje do programu punktowego po dokonaniu rejestracji na Portalu.
4.3. Użytkownik gromadzi geopunkty za formy aktywności umieszczone w Siatce Usług.
4.4. Punkty uzyskane w ramach systemu punktowego sumują się z punktami zakupionymi przez Użytkownika.
4.5. Wymiana zgromadzonych przez Użytkownika punktów na usługi oferowane przez Portal odbywa się zgodnie z Siatką Usług, na takich samych zasadach jak w przypadku punktów zakupionych przez Użytkownika.
4.6. Punkty nie mają terminu ważności, są dostępne dla użytkownika do momentu ich wykorzystania.

§ 5 Zasady udostępniania zasobów Użytkowników na Portalu

5.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
5.2. Zakazane jest w szczególności:
1) udostępnianie przez Użytkowników materiałów uzyskanych nielegalnie, sprzecznych z prawem, bądź naruszających prawa osób trzecich,
2) rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy treści reklamowych w jakiejkolwiek formie,
3) prowadzenie poprzez Portal bez zgody Usługodawcy działalności komercyjnej,
4) przesyłanie wirusów lub innego złośliwego oprogramowania za pośrednictwem Portalu,
5) umieszczanie treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobra osobiste innych Użytkowników,
6) zastraszanie, nękanie lub poniżanie innych Użytkowników,
7) wyłudzanie haseł i loginów w celu dostępu do kont innych Użytkowników,
8) udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim.
5.4. Rozpowszechniane przez Użytkownika na Portalu materiały i komentarze powinny zawierać treści merytoryczne, odpowiadające tematyce tej części Portalu, na której są udostępniane. Zakazane jest wielokrotne umieszczanie identycznych lub bardzo podobnych wpisów.
5.5. W przypadku umieszczania na Portalu treści i materiałów niezgodnych z prawem lub naruszających postanowienia Regulaminu, Usługodawca może usunąć je bez zgody Użytkownika i udzielić Użytkownikowi upomnienia. W przypadku powtarzających się naruszeń Usługodawca może również zablokować konto Użytkownika.
5.6. Materiały umieszczane przez Użytkowników, które poszerzają zasoby Portalu, takie jak m.in. artykuły, wyznaczone trasy, opisy tras lub obiektów, podlegają weryfikacji przez Usługodawcę i podlegają rozpowszechnieniu na Portalu po ich uprzednim zaakceptowaniu. Akceptacja następuje w ciągu 2 dni roboczych od wprowadzenia danych przez Użytkownika na serwer Portalu.
5.7. Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych przez niego na Portalu materiałów, stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności takich jak zdjęcia, artykuły, rysunki, filmy, szkice, wykresy, mapy.
5.8. Poprzez umieszczenie na Portalu materiałów stanowiących przedmiot praw autorskich Użytkownik udziela Usługodawcy bezpłatnie nieograniczonej co do terytorium licencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów oraz wykonywanie praw zależnych do nich, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zamieszczenia materiałów na serwerze Portalu, w szczególności:
1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
2) wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
3) użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
4) wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
5) nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
6) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
7) korzystanie we wszelkich formach reklamy.
Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony i nie wygasa nawet w przypadku usunięcia konta przez Użytkownika. Usługodawca będzie miał prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z zamieszczonych materiałów w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie.
5.9. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z materiałów objętych licencją zarówno przez Usługodawcę, jak i oznaczone przez niego osoby trzecie, bez oznaczania jego autorstwa.
5.10. Poprzez zamieszczenie na Portalu materiałów zawierających wizerunek Użytkownika bądź innej osoby, Użytkownik udziela Usługodawcy w imieniu własnym bądź osoby trzeciej uwidocznionej na wizerunku zezwolenia na korzystanie z wizerunku poprzez rozpowszechnianie na Portalu w materiałach zamieszczonych przez Użytkownika. Usługodawca będzie uprawniony do udzielania podmiotom trzecim dalszych zezwoleń na korzystanie z wizerunku Użytkownika bądź innej osoby w granicach wyznaczonych celami informacyjnymi dotyczącymi Portalu oraz geoturystyki oraz dobrymi obyczajami.
5.11. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich lub innych praw, kierowane przeciwko Usługodawcy przez osoby trzecie.
5.12. Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia z Usługodawcą odrębnej pisemnej umowy przenoszącej na Usługodawcę przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych na stronach Portalu utworów w terminie 14 dni w przypadku wystąpienia przez Usługodawcę o zawarcie takiej umowy.

§ 6 Zakończenie świadczenia usług

6.1. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się:
1) z chwilą usunięcia konta Użytkownika, w przypadku usług, których warunkiem jest rejestracja na Portalu;
2) z upływem czasu, na jaki została wykupiona usługa płatna, w przypadku usług ograniczonych czasowo.
6.2. Użytkownik może w każdej chwili wnieść o usunięcie swojego konta.
6.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
1) rażącego nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
2) posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego konta na Portalu,
3) niezalogowania się Użytkownika na Portalu w terminie 12 miesięcy od ostatniego logowania,
4) podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
5) niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.
6.4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli dalsze świadczenie usług stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu podlegają zgłoszeniu pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub pod adresem e-mail: poczta@turigeo.pl
7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§ 8 Postanowienie końcowe

8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wyświetlona przy pierwszym logowaniu się do portalu od momentu, kiedy regulamin został zmieniony. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu poprzez przesłanie wniosku na adres e-mail: poczta@turigeo.pl o usunięcie konta w Portalu. Brak oświadczenia Użytkownika oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.
8.2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wycieczkownik.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.